Екип

Нашето най–голямо предимство е работа ни в екип. Той е съставен от високо квалифицирани адвокати, като основната ни цел е нашите клиенти да получат най-високо качество на предлаганите от нас юридически услуги.

Клиентите ни се доверяват, защото им предоставяме лоялност, коректност, етичност и прецизност в работата, създаваме им комфорта на информираната сигурност, индивидуално подхождаме към всяка ситуация и осигуряваме възможност за взаимно вземане на решения.

В процеса на работа сме изградили добра линия на сътрудничество с държавни и общински органи и служби, Нотариуси, Частни съдебни изпълнители и колеги, на които сме дали преимущество пред тази на конкуренцията, и това вдъхва увереност за добра координация, качествено и навременно изпълнение на работата.

Гарантираме на нашите клиенти:

✓ професионализъм, изграждане на взаимно доверие и уважение
✓ нестандартни решения и креативност
✓ ангажираност, ентусиазъм и професионална етика

Нашият екип се състои от:

Адв. Богдан Йорданов

Адвокат Богдан Йорданов е доктор по право и доцент по Административно право и процес.

Лауреат на наградата „Адвокат на годината – 2015“ на Съюза на юристите в България (СЮБ).

Автор е на статии и монографии в областта на административния процес, правния статут на държавните служители, местното самоуправление, общинската собственост, концесиите и обществените поръчки, както и в областта на териториалното и селищно устройство.

Участвал е в подготовката на проекта за изготвяне на Административнопроцесуалния кодекс.

Съавтор е на първия Коментар на Административнопроцесуалния кодекс (“Сиела”, София, 2006г.), както и на книгите „Държавния служител – теоретични концепции, законодателство, съдебна практика“ и „Правен режим на държавната служба“.

Дългогодишен преподавател по местно самоуправление, административно право и процес и държавна служба в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Бургаски свободен университет, Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” – гр.Бургас, Варненски свободен университет „Черноризец храбър” и др.

Консултант е на международни програми по държавна администрация. През 2014 г. е сред петимата най-добри в професията на класацията за годишните награди за правосъдие „Темида – цената на истината 2014“.

Член на Бургаската адвокатска колегия, член на Съюза на юристите в България и правен съветник по въпроси на местното самоуправление на кметове и общини в Бургаска област.


Чужди езици:
- Руски език
- Немски език
- Английски език

Адв. Диан Дунев

Адвокат Диан Дунев е член на Адвокатска колегия Бургас от 2009г.

За последните 10 години има богат юридически опит в областта на административното право и процес.

Специализирал е в областта на местното самоуправление и местната администрация. Ангажиран е в редица проекти и инициативи за развитието на местното самоуправление.

Участвал е доброволно, за да подпомогне осигуряването на безвъзмездна правна помощ на граждани в неравностойно социално положение. Автор е на рубрика „Правна консултация” към в-к „Черноморски фар”.

Заемал е академичната длъжност „Асистент” в Университет Проф. д-р „Асен Златаров” Бургас. Бил е юридически консултант на общински съвет Созопол, община Царево, община Камено, както и на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България.

Член на Междуведомствената работна група към Министерски съвет за разработване на проект на Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите, както и за установяване на конфликта на интереси.

Докторант в Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Чужди езици:
- Английски език